Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor praktijk Therapiepraktijk Drenthe, praktijk voor
Psychosociale individuele therapie en relatietherapie, in de persoon van Ina Rademaker.

Therapiepraktijk Drenthe is gevestigd in Rolde en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58037470.

Artikel 2. Aanbod

Een psychosociaal hulpverlener begeleidt cliënten die psychische klachten ervaren
naar aanleiding van een psychosociaal probleem.
Cliënten zijn bij aanvang van de behandeling minimaal 18 jaar of ouder.
Hulpverlening gebeurt bij Therapiepraktijk Drenthe aan de hand van individuele dan wel relatie
gesprekken, met behulp van verschillende psychotherapeutische gesprekstechnieken
en behandelmethodieken. Alles op maat afgestemd op de hulpvraag en het proces van de cliënt.

Artikel 3. Cliënt

De cliënt is de persoon die een behandelovereenkomst heeft gesloten met Therapiepraktijk Drenthe.

Artikel 4. Privacy en veiligheid

Hetgeen tijdens de gesprekken bij Therapiepraktijk Drenthe wordt besproken, is en blijft
geheim, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt
toch melding worden gedaan van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft
Therapiepraktijk Drenthe de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan
Therapiepraktijk Drenthe niet worden aangesproken door de cliënt.

Cliënt kan worden gevraagd om diens persoonsgegevens met Therapiepraktijk Drenthe te delen.
Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van cliënt te krijgen om cliënt
zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om
facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met cliënt op te nemen
wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden.

Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan nodig voor het therapeutisch proces.

De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra Therapiepraktijk Drenthe ontdekt dat
de gegevens niet meer up to date zijn, dan zal zij contact opnemen met cliënt. De persoonsgegevens
worden aangevuld als deze niet volledig zijn. Ze worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.
Alle gegevens worden digitaal dan wel schriftelijk beveiligd bewaard.

Artikel 5. Dossier

De wet vereist dat er een cliëntendossier wordt bijgehouden. Cliënt heeft recht op
inzage van zijn/haar dossier op een in overleg met therapeut gekozen moment. Als volgens cliënt
onwaarheden in het dossier staan, dan mag cliënt schriftelijk en met onderbouwing verzoeken deze
onjuistheden te verwijderen.
De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 20 jaar.

Artikel 6. Derden

Informatie aan derden wordt door Therapiepraktijk Drenthe alleen verstrekt indien dit het
therapeutisch proces ondersteunt. Dit gaat altijd in overleg met cliënt en pas na
schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 7. Klachten

Eventuele klachten die betrekking hebben op de ontvangen therapie worden getracht
eerst met de behandelaar van Therapiepraktijk Drenthe op te lossen. Mocht desondanks de klacht blijven bestaan,
dan kan cliënt zich richten tot de beroepsvereniging de NFG.

Therapiepraktijk Drenthe is geregistreerd bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en het RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en heeft zich te houden aan een vastgelegde beroepsethiek.
Therapiepraktijk Drenthe voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (de Wkkgz).
Ondanks dat Therapiepraktijk Drenthe zo zorgvuldig mogelijk probeert haar werk in al haar facetten uit te voeren, kan het toch zijn dat cliënt een klacht heeft. Het geniet de voorkeur dat cliënt deze eerst samen met Therapiepraktijk Drenthe bespreekt.

Mocht dat niet naar tevredenheid zijn afgerond, dan kan cliënt zich wenden tot de NFG. (www.de-nfg.nl)
Niet tevreden over je hulpverlener, klik hier.

Artikel 8. Afzeggen gesprekken

Gemaakte vervolgafspraken dienen minimaal 24 werkuren van te voren te worden
afgezegd. Dit kan telefonisch op het voor cliënt bekende nummer dan wel per e-mail
op het voor cliënt bekende mailadres. Een afspraak voor maandag dient dus op de
voorgaande vrijdag te worden afgezegd. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd. Bij
afzeggingen korter dan 24 werkuren of bij onaangekondigd niet verschijnen op de
afspraak zal Kleurrijk Bestaan de volledige sessiekosten op cliënt verhalen.

Mocht de afspraak van de kant van Therapiepraktijk Drenthe onverwacht niet door kunnen
gaan, dan zal Therapiepraktijk Drenthe alles in het werk stellen om cliënt zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard zijn er dan voor cliënt geen kosten aan
verbonden. In overleg zal dan voor een nieuwe datum gekozen worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Therapiepraktijk Drenthe doet haar uiterste best om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.
Garanties om het door cliënt gewenste doel te behalen kunnen echter niet gegeven
worden. Tevens kan Therapiepraktijk Drenthe niet aansprakelijk worden gesteld voor
ontstane gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling.
Therapiepraktijk Drenthe behandelt geen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen of
psychiatrische stoornissen zoals beschreven in de DSM- IV of V.

Mocht Therapiepraktijk Drenthe na het intakegesprek of tijdens de behandeling dit vermoeden krijgen,
dan zal Therapiepraktijk Drenthe cliënt doorverwijzen naar de huisarts.
Het intakegesprek kan Therapiepraktijk Drenthe redenen geven om het
contact niet voort te zetten. Therapiepraktijk Drenthe zal haar besluit op dat moment nader
uitleggen aan cliënt.
Cliënt kan na de intake besluiten om niet in behandeling te gaan bij Therapiepraktijk Drenthe.

Cliënt zal op dat moment dit nader uitleggen aan Therapiepraktijk Drenthe.

Artikel 10. Tarieven

Cliënt verbindt zich aan de van te voren hem/ haar bekend gemaakte tarieven voor
het intakegesprek en het behandeltraject. Mocht tijdens de behandeling het geldende
tarief wijzigen, dan wordt cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling

Facturen worden direct na het gesprek aan cliënt meegegeven. Cliënt maakt
deze vóór het volgende gesprek naar Therapiepraktijk Drenthe over, doch maximaal 14 dagen
na het voorlaatste gesprek.

Artikel 13. NFG

Therapiepraktijk Drenthe is ingeschreven bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
(NFG) onder registratienummer 9057113 en bij het Register Beroepsbeoefenaren
Gezondheids Zorg onder nummer 810136R en houdt zich aan de door de NFG
opgestelde beroepscode.

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Stuur een mail en ik neem contact met je op. Vaak al binnen 24 uur.